1. علی شیرازی , یعقوب مهارتی , تکتم قربانی , بررسی تأثیر فرصت های ارتباطی بر استرس شغلی کارکنان به واسطه سکوت سازمانی , سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۴
  2. علی شیرازی , , بررسی تاثیر هویت برند خدمات شرکت به شرکت بر افتخار به برند (مورد مطالعه: بیمارستان های آریا و 22 بهمن شهر مشهد) , دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
  3. علی عظیمی , علی شیرازی , کاربرد قوانین وابستگی در داده کاوی پایگاه داده های نظام مدیریت مشارکتی دانشگاه های بزرگ ایران , دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۴
  4. آریا نادری , علی شیرازی , زهرا ناجی عظیمی , ‌‌بررسی رابطه میان ابعاد شخصیت و تعهد سازمانی افسران پلیس نیروی انتظامی با نقش واسط رضایت شغلی , سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۳
  5. علی شیرازی , زهرا حسینی , بررسی تاثیر سبک های نظریه رهبری تمام عیار بر فرسودگی شغلی: ارائه الگوی ساختاری) مورد مطالعه: اساتید موسسات تحصیلات عالی خصوصی شهر هرات( , اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۳
  6. علی شیرازی , سلاله شهوازیان , شناسایی شایستگی های مدیران اجرایی ارشد جهت مقابله با بحران , کنفرانس مدیریت: راهکارها و چالشها , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۰۵
  7. علی شیرازی , سمیراء پور , تاثیر فرهنگ مدیریت خطای سازمانی بر عملکرد سازمان (مورد مطالعه: پرستاران یک بیمارستان دولتی در مشهد) , دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۲
  8. علی شیرازی , سمیراء پور , بررسی نقش ایمنی روانی در ترویج تمایل به تسهیم دانش (مورد مطالعه: مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد) , دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۲
  9. علی شیرازی , آسیب شناسی نظام پیشنهادها: یک مطالعه موردی , همایش ملی هیات مؤسس انجمن نظام پیشنهادها , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۲/۲۰